Ropažu vidusskola

Uzņemšana

Vecākiem vai citam bērna likumiskajam pārstāvim pirms bērna uzņemšanas vispārējās izglītības iestādē vai pilngadīgai personai pirms iestāšanās izglītības iestādē ir tiesības iepazīties ar šādu informāciju par izglītības iestādi: iestādes reģistrācijas un akreditācijas lapu, skolas nolikumu, skolēnu iekšējās kārtības noteikumiem,  licencētajām izglītības programmām un to akreditācijas rezultātiem.

Lai pieteiktu skolēnu izglītības iestādē, viens no vecākiem iesniedz direktoram adresētu iesniegumu. Iesniegumu var nosūtīt arī elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu. Iesniegumā norāda- izglītojamā vārdu, uzvārdu un personas kodu, izvēlēto izglītības programmu, ērtāko saziņas veidu ar izglītības iestādi, iekļaujot elektroniskā pasta adresi.

Lai pieteiktu bērnu 1.klasē, vecāki kopā ar iesniegumu iesniedz arī medicīnisko karti 026/u un uzrāda bērna dzimšanas apliecību. Lūdzam iepazīties ar pašvaldības noteikumiem par bērnu pieteikšanu 1.klasei.

Piesakot bērnu 2.-9., 11., 12.klasē, nepieciešams uzrādīt arī bērna iepriekšējo liecību vai sekmju izrakstu. 

 

UZŅEMŠANA 10.KLASĒ 2020./2021.mācību gadā

2020./2021.M.G. Ropažu novada vidusskolas 10.klasē tie uzņemti skolēni, kuri ir saņēmuši apliecību par pamatizglītību un ir pietiekams (sekmīgs) vērtējums sekmju izrakstā visos mācību priekšmetos.

DOKUMENTU IESNIEGŠANA:

  • Pieteikšanās elektroniski no 12. līdz 17.jūnijam katru darba dienu 8.00-17.00, nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu uz skola@ropazi.lv, iesniegumam jāpievieno ieskenēti dokumenti.
  • Pieteikšanās klātienē no 15. līdz 17.jūnijam no plkst. 8.00 līdz 15.00 Ropažu novada vidusskolā, Rīgas ielā 5, Ropažos.
  • Papilduzņemšana 24.augustā no plkst.8.00 līdz 15.00.

Aktuāla informācija par vidējās izglītības programmas piedāvājumu 2020./2021.mācību gadam.

Papildu informācija par pilnveidoto mācību saturu, kursu aprakstiem vidusskolā pieejama Skola2030 lapā.