Ropažu novada vidusskola

Skola 2030

Zaķumuižas pamatskola- viena no 100 pilotskolām, kas mācās un ikdienā izmēģina jauno kompetenču pieeju izglītībā.

Sākot ar 2018./2019. mācību gadu skolās un pirmsskolās (no 1,5 līdz 18 gadiem) Latvijā tiks sākta pakāpeniska pāreja uz pilnveidotu mācību saturu un tam atbilstošu mainītu mācīšanas pieeju, lai rezultātā skolēni attīstītu dzīvei 21. gadsimtā svarīgas zināšanas, prasmes un attieksmes. Valsts izglītības satura centra (VISC) projekts “Kompetenču pieeja mācību saturā” paredz piecos gados izveidot atbalsta mehānismus  skolām un skolotājiem, pašvaldībām un vecākiem sekmīgai mācīšanas pieejas maiņai. 

Mūsdienu pasauli raksturo globalizācija, strauja informācijas tehnoloģiju attīstība un vērtību daudzveidība. Aizvien neparedzamāka kļūst cilvēku darbība dažādās jomās. Mēs nezinām, kādā ekonomiskajā, politiskajā, sociālajā vai kultūras situācijā dzīvos šodienas bērni, kad kļūs par pieaugušajiem. Mūsu bērniem nākotnē pašiem būs jārada līdz šim nepieredzēta un mums nezināma ekonomiskā, politiskā, sociālā un kultūras vide. Pasaules ekonomikas forums paredz –  65% no jaunajiem cilvēkiem, kuri patlaban sāk skolu, strādās profesijā, kāda šodien neeksistē.

​Izglītības loma šādos apstākļos mainās. 

Zināšanām joprojām ir būtiska nozīme. Taču līdztekus pamatprasmēm nozīmīgās cilvēka darbības jomās (kā valodas, sociālā un pilsoniskā, kultūras izpratnes un mākslas, matemātikas un datorzinātnes, dabaszinātņu un inženierzinātņu, veselības un fiziskās aktivitātes), lai spētu orientēties jaunajos apstākļos, svarīgas kļūst starpdisciplinārās prasmes, dažādas personības īpašības, attieksme un noteiktu vērtību sistēma.

Latvijas skolēnu rezultāti starptautiskos pētījumos atbilst OECD valstu vidējam līmenim. Tomēr uzmanības vērti ir divi tālākas analīzes fakti – Latvijas skolēnu procents ar augstu kompetenci (5. un 6. līmeni no sešiem līmeņiem kopā) ir uz pusi mazāks nekā Eiropā vidēji, turklāt, salīdzinoši nozīmīgs – katrs piektais piecpadsmitgadnieks Latvijā – ir ar zemu kompetenci. Šo skolēnu tālākās akadēmiskās un profesionālās iespējas ir būtiski ierobežotas. 

Sīkāka informācija par projektu- www.skola2030.lv