Ropažu vidusskola

Atbalsts bērna izaugsmei (PII)

Informācija par atbalsta personālu:

Psihologs:

 • Veic nepieciešamo diagnostiku.
 • Sniedz informāciju par veiktās diagnostikas rezultātiem;
 • Palīdz izglītojamam izprast viņa mācīšanās grūtību cēloņus un rast risinājumus situācijas uzlabošanai;
 • Konsultē skolotājus un vecākus par efektīvākajām metodēm mācību un uzvedības traucējumu risināšanā, veicina skolotāju un vecāku savstarpējo sadarbību atbalsta sniegšanā izglītojamam;
 • Veic individuālu darbu ar izglītojamo, skolotāju vai vecākiem;
 • Sagatavo rakstisku atzinumu par izglītojamā psiholoģiskās izpētes rezultātiem, ja izglītojamais apmeklēs pedagoģiski medicīnisko komisiju vai citas nepieciešamības gadījumā;
 • Konsultējoties ar kolēģiem, sniedz atzinumus par atbalsta pasākumu nepieciešamību mācību procesā un pārbaudes darbos izglītojamiem ar speciālām vajadzībām

Sociālais pedagogs:

 • palīdz bērniem, vecākiem un skolotājiem risināt problēmas, kas rada grūtības mācību procesā;
 • uzklausa, novēro, informē, konsultē, sniedz atbalstu;
 • izvērtē problēmu un palīdz to risināt;
 • sekmē skolēnu, vecāku un skolotāju savstarpējās sadarbības iespējas;
 • ja nepieciešams, apmeklē ģimeni mājās; pēta skolas sociālo vidi; pēta un izzina problēmu cēloņus;
 • palīdz skolēniem veidot dzīves prasmes;
 • izstrādā priekšlikumus un organizē profilaktiskus pasākumus (veic preventīvo darbu), lai novērstu vai ierobežotu atkarību un dažādu problēmu izplatību skolā;
 • koordinē un sadarbojas ar citu institūciju speciālistiem.

Logopēds:

 • Veic bērnu valodas traucējumu diagnostiku un korekciju;
 • Konsultē skolotājus un vecākus par korekcijas darba norisi;
 • Sagatavo rakstisku atzinumu par izglītojamā runu un valodu, ja izglītojamais apmeklēs pedagoģiski medicīnisko komisiju vai citas nepieciešamības gadījumā;
 • Sniedz atzinumus par valodas attīstības, lasīšanas un rakstīšanas traucējumiem un atbalsta pasākumu nepieciešamību mācību procesā un pārbaudes darbos izglītojamiem ar speciālām vajadzībām

Medicīnas māsa:

 • Veic izglītojamo profilaktiskās apskates;
 • reizi gadā organizē izglītojamo zobu profilaktisko apskati;
 • skolā sniedz pirmo neatliekamo medicīnisko palīdzību;
 • seko līdzi izglītojamo veselības stāvoklim.

Ropažu vidusskolas

atbalsta personāla kontaktinformācija

Vārds, uzvārds Kontakti
Skolas medicīnas māsa Sarmīte Nesterjonoka sarmite.nesterjonoka@ropazi.lv 24556811
Izglītības psihologs Anita Vaščenkova

anita.vascenkova@ropazi.lv

26001456

Sociālais pedagogs Marks Ignatovičs marks.ignatovičs@ropazi.lv 25655128
Speciālais pedagogs Anita Saulīte sauliteanita.specped@gmail.com

28555384

Direktore Nora Pavlova

nora.pavlova@ropazi.lv

26753522

Atbalsta personāla koordinatore pirmsskolā Dace Seimanova dace.seimanova@ropazi.lv 29428418
Direktores vietnieks saimniecības jautājumos Sandis Petruškevičs

sandis.petruskevics@ropazi.lv

29186615

 

Vecumposmu īpatnības


Šajā mācību gadā sāksim ieviest un īstenot preventīvo programmu “Bērniem drošs un draudzīgs bērnudārzs”.

Programmas “Bērniem drošs un draudzīgs bērnudārzs” redzējums: pirmsskolas izglītības iestāde ir pirmā vieta, kur bērns no ģimenes nonāk iestādes vidē, tāpēc ir svarīgi, lai šī vide būtu bērniem droša un draudzīga, bērna vecākus iesaistoša un atbalstoša, iestādes darbiniekus izglītojoša, stiprinoša un uzraugoša, kā arī, lai iestādē tiktu īstenota bērna attīstības vajadzībās centrēta pieeja, mazinot jebkādus bērnu tiesību pārkāpumu riskus.

Programmas mērķis:

 1. veicināt agrīnu sociālpsiholoģisko problēmu identificēšanu un risināšanu, sadarbojoties iestādes darbiniekiem un bērna vecākiem;
 2. samazināt pret bērnu vērstas vardarbības un sociālās izslēgšanas riskus;
 3. stiprināt valsts, pašvaldību, nevalstiskā un privātā sektora sadarbību, attīstot uz bērna labākajām interesēm vērstu pieeju lēmumu pieņemšanas procesos gan valsts, gan pašvaldības līmenī.

Viens no programmas posmiem ir: iestādē pedagogi/ pedagogu palīgi veic bērna novērojuma anketas “Bērna labsajūtas mērījums” aizpildīšanu e-vides platformā par katru bērnu vismaz vienu reizi mācību gadā, ja rezultāts uzrāda augstu risku, novērojums veicams atkārtoti.

Sīkāku informāciju variet iegūt : https://www.sosbernuciemati.lv/lv/kam-mes-palidzam/bernu-darzu-specialistiem-bernam-dross-un-draudzigs-bernudarzs 

Padomu žurnāls “Bērnam Droša Bērnība”

Latvijas vecāku organizācija Mammamuntetiem.lv izdevusi jaunu bezmaksas žurnālu – “Bērnam Droša Bērnība”. Tā mērķis ir veicināt vecāku, speciālistu un sabiedrības izpratni un uzlabot zināšanas par bērna drošību, pieskatīšanu un neatsāšanu bez uzraudzības līdz 7 gadu vecumam.
Padomu žurnāls “Bērnam Droša Bērnība” izdots Labklājības ministrijas projekta ietvaros.

Lejupielādēt žurnālu PDF formātā